HANDELS, – OG BETALINGSBETINGELSER

Offbeat Media ApS

Trudsøvej 12B
7600 Struer

Industrivej Nord 26
7490 Aulum

TLF: 22376647
CVR: 41805048

 1. Handelsbetingelserne bør læses grundigt igennem.
 2. Handelsbetingelserne indeholder de bestemmelser, som er gældende for alle aftaler, tilbud, salg, leverancer af produkter og serviceydelser indgået mellem Offbeat Media og kunden medmindre, der er specifikt undtaget ved en skriftelig aftale.
 3. Kunden skal acceptere, at vores handelsbetingelser indgår som en standard aftale. Kunden vil altid modtage et link til denne handelsaftale sammen med et tilbud og senere med en ordrebekræftelse.
 4. Al korrespondance mellem Offbeat Media og kunden vil som udgangspunkt foregå via e-mail, herunder også tilbud, ordre og faktura. Det skal her fremhæves, at elektroniske dokumenter og aftaler har samme retsvirkning som aftaler i almindelighed.

TILBUD

 1. Tilbuddet fremsendes til kunden med et link til Offbeat Medias handelsbetingelser. (Denne side)
 2. Tilbuddet indeholder specifikationer for, hvad ordren omfatter. Når tilbuddet returneres i underskrevet stand med angivelser af, at kunden ønsker ordren udført, anses aftalen for at være indgået med opstart af effektuering på den angivne ikrafttrædelsesdato.
 3. Tilbud gælder med mindre andet er anført skrifteligt senest 1 måned fra afgivelsesdato.

 

BETALINGSBETINGELSER

 1. Alle priser fremgår af det gældende tilbud udarbejdet individuelt mellem kunde og Offbeat media. Alle priser angives i danske kroner og er eksklusiv moms med mindre, at andet er anført. Der tages forbehold for ændringer i moms, skatter, afgifter, samt trykfejl eller ændringer i skriftlige tilbud og øvrigt salgsmateriale.
 2. Der betales normalt et a-kontobeløb, svarende til 40 % af det samlede beløb inden opstarten af opgaven, med mindre andet aftales skriftligt. Kunden vil modtage en e-mail med anmodning om indbetaling af a-kontobeløbet. Det vil fremgå af tilbuddet og ordrebekræftelsen, om Offbeat Media ønsker at benytte sig af retten til at anmode om et a-kontobeløb.
 3. Hvis et projekt tager længere end 1 måned at færdiggøre, vil der løbende blive faktureret for brugt timeforbrug i løbende måned i slutningen af hver måned, indtil projektet er færdiggjort.
 4. Ved en afbetalingsordning vil der blive pålagt et faktureringsgebyr på 75 kr. pr. udsendt faktura. Dette ligger udover det givne tilbud.
 5. For enhver opkrævning gælder det, at betalingen er 5 dage netto. Hvis betalingsfristen overskrides, tillægges et rykkegebyr på 100 kr. inkl. moms. for hver udsendt betalingspåmindelse. Efter 2. betalings påmindelse vil eventuelle opgaver sættes i bero og først påbegyndes, når den fulde betaling er modtaget. Efter 3. betaling påmindelse vil sagen blive sendt til inkasso.
 6. Vær opmærksom på at Offbeat Media forbeholder sig retten til eventuelt at genforhandle eventuelle betalingsbetingelser og priser, hvis aftalerne ikke overholdes, og kan kræve det fulde beløb udbetalt, før opgaverne sættes i drift igen.
 7. Offbeat Media forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil hele købssummen samt eventuelle renter, og omkostninger er betalt fuldt ud.

 

TIDSFRIST

 1. Offbeat Media tilstræber, at kundens ordre er leveret i henhold til det aftalte i ordrebekræftelsen. Dette kræver et hurtigt retursvar på eventuelle spørgsmål fra Offbeat Media til kunden.
 2. Kunden er forpligtet til hurtigst muligt at besvare spørgsmål fra Offbeat Media. Svartiden bør ikke overstige 24 timer, hvis henvendelsen er modtaget senest 2 hverdage før weekenden. En eventuel lang svartid fra kunden, der bevirker, at Offbeat Media ikke kan levere ordren indenfor for den fastsatte tidsfrist, kan ikke lægges Offbeat Media til last eller gøres til genstand for indsigelser, prisnedsættelse eller lignende.

 

FAKTURERING

 1. Faktura fremsendes til kunden straks efter, at produktet er færdigudarbejdet fra Offbeat Media. Hvis kunden mangler at fremsende materiale, der forhindrer, at arbejdet kan gennemføres, sendes der faktura for det aktuelle timeforbrug, når offbeat media har løst sin del af opgaven med mindre, at andet er aftalt skriftligt.
 2. Ved fakturering af markedsføringsopgaver vil disse komme månedligt, som aftalt i det tilbud, som kunden har modtaget.
 3. Der er som udgangspunkt betalingsbetingelser på 8 dage med mindre, at andet er aftalt på forhånd.

 

DOMÆNEREGISTRERING

 1. Ønsker kunden, at Offbeat Media skal registre domænenavn, vil dette fremgå af tilbuddet.
 2. Offbeat Media registrerer domænenavn. Enhver omkostning afholdes dog af kunden. Offbeat media køber IKKE domænenavne eller opretter webhoteller på vegne af kunden med mindre, at dette er aftalt skriftligt. Domænenavn og webhotel bliver til enhver tid oprettet i kundens navn og cvr.
 3. Kunden må ikke krænke tredjepartens rettigheder.

 

PRODUKTION AF HJEMMESIDE

 1. Offbeat Media tilstræber altid, at fremvisningen af hjemmesiden sker løbende og med størst mulig hastighed. Hjemmesiden er inden aflevering til kunden kontrolleret for fejl, mangler og fejlreferencer.
 2. Når selve grunddesignet af hjemmesiden er godkendt af kunden, vil udviklingen gå i gang. Designet kan ikke ændres løbende under opbygningen af hjemmesiden. Offbeat Media beslutter egenrådig, hvornår det er for sent at ændre grunddesignet. Ekstrahonorar påskrives ved efterfølgende ændringer.
 3. Med mindre andet er aftalt skriftligt, inkluderer hjemmeside produktion aldrig indholdsupload eller udarbejdelse. Der er altid tale om opbygning af en template hvor kunden selv kan lægge indhold ind.
 4. Ved alle webopgaver gælder følgende; vi sørger for kompatibilitet og tester i nyeste versioner af Edge samt nyeste versioner af Firefox, Chrome og Safari.

 

MARKEDSFØRING – BLAND SELV LØSNING

 1. Gør kunden sig brug af Offbeat Medias Bland selv markedsføring løsning, vil der ligge en underskrevet aftale herom.
 2. Ligger aftalen på mere end 7 timer om måneden, vil der blive udfærdiget en markedsføringsstrategi, som godkendes af kunden.
 3. Små ændringer kan justeres efter kundens behov, hvis der laves en skriftlig aftale herom senest 7 arbejdsdage inden udførelsesdatoen – såfremt der er tale om ændringer indenfor den 7 dages tidsfrist, kan der pålægges et gebyr for ekstra arbejdsomkostninger, med mindre andet er aftalt skriftligt.
 4. Ønsker kunden aftalen justeret eller opsagt skal dette ske skriftligt over e-mail, og en bekræftelse vil derefter blive fremsendt til kunden.
 5. Opsigelse af aftalen, eller ændringer af pakkeløsninger, er som udgangspunkt løbende måned + 30 dage, med mindre andet er aftalt skriftligt.
 6. Al betaling af betalte annoncer varetages af kunden selv.

COPYRIGHT OG KREDIT

 1. Ved produktion af hjemmesider fralægger Offbeat Media sig ethvert ansvar for eventuel overtrædelse af ophavsret for materiale modtaget fra kunden, herunder tekst, billeder, logo med videre.
 2. Tekst, grafik og billeder fremstillet af Offbeat Media er underlagt lov om ophavsret og kan som udgangspunkt alene benyttes til brug på internettet. Skal materialet benyttes andet skal dette skriftlig aftales med Offbeat Media.
 3. Offbeat Media påtager sig intet ansvar overfor indholdet, som kunden modtager eller afgiver via internettet. Offbeat Media kan således ikke drages til ansvar for tab – hverken direkte eller indirekte – immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af information fundet på internettet.
 4. Offbeat Media forbeholder sig retten til at benytte det producerede som referencer i forbindelse med markedsføring, samt at påfører produktionen et produktionssted. (F.eks. Lavet af Offbeat Media.).

 

FEJL OG MANGLER

 1. Det er kundens ansvar at gennemteste og indrapportere evt. fejl og mangler på de udførte opgaver, senest 14 dage efter endt udvikling/fakturering. Rettelser og ændringer efter de 14 dage, vil blive faktureret udover tilbuddet, medmindre anden aftale fremgår skriftligt.
 2. Såfremt den endelige hjemmeside ikke fremstår således, som kunden kunne have en berettiget forventning om, er der tale om en mangel fra Offbeat Medias side.
 Ved en sådan mangel kan kunden kræve manglen udbedret eller levering af en ny hjemmeside. Hvis Offbeat Media ikke er i stand til at udbedre eller levere en ny hjemmeside, kan kunden kræve ophævelse af aftalen. Ved ophævelse af aftalen skal Offbeat Media tilbagebetale købsprisen, minus eventuelt gebyr til DK-Hostmaster og andre gebyr vedr. oprettelse af domæne. Kunden mister rettigheden til at råde over designet for hjemmesiden og andet materiale udarbejdet af Offbeat Media.
 3. Ved kundens rapportering af fejl eller mangler, vil Offbeat Media hurtigst muligt søge at afhjælpe disse. Fejlretning sker uden beregning med mindre fejlen eller manglen skyldes forhold uden for Offbeat Medias kontrol og / eller ansvar, og kan tilskrives kunden. I så fald forbeholder Offbeat Medias sig ret til at fakturere sit tidsforbrug i henhold til gældende takster.

HOSTING

 1. Med mindre andet skriftligt aftales, hostes alle løsninger produceret af Offbeat Media gennem Offbeat Media og dennes samarbejdspartnere.
 2. Ved hosting gennem andre end Offbeat Media betaler kunden for evt. tidsforbrug i forbindelse med kompatibilitetsproblemer, medmindre andet er aftalt skrifteligt.
 3. Alle webhoteller betales forud (12 måneder) med mindre andet aftales og der refunderes ikke ved opsigelse.
 4. Opsigelse skal senest ske inden 1 måned før en ny hosting periode begynder. Ved opsigelse senere, skal der betales for den fulde hostingperiode (12. måneder).

ERSTATNINGSANSVAR

 1. Offbeat Media er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af eller nogen, som Offbeat Media har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger. Offbeat Media er ikke erstatningsansvarlig i følgende tilfælde:
  1. Ved driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af – men ikke begrænset til – webhotel produkternes manglende oppe tid, funktionssvigt, fejl eller mangler.
  2. Ved driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab forårsaget af tredjeparts leverandører og deres produkter, som Offbeat Media ingen indflydelse har på. Herunder eksempelvis – men ikke begrænset til – manglende oppe tid, funktionssvigt, fejl og mangler.
  3. Ved tab, ulempe eller skade som følge af afbrydelse, forstyrrelser på Internettet, tab af informationer med videre eller mangler ved betjeningen, som skyldes uagtsomme handlinger eller undladelser begået af Offbeat Media eller Offbeat Medias medarbejdere.

2.  Offbeat Media er ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt den manglende udførelse eller afbrydelsen skyldes forhold uden for Offbeat Medias kontrol, herunder – men ikke begrænset til – lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt Offbeat Medias egne medarbejdere.

 

MISLIGHOLDELSE

 1. Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale eller i tilfælde af konkurs, likvidation eller betalingsstandsning, er Offbeat Media berettiget til med øjeblikkelig virkning at hæve aftalen. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse:
 2. Kundens manglende betaling af forfaldne pengeydelser.
 3. Kundens lovstridige handlinger eller undladelser ved brug af de i aftalen indeholdte produkter og tjenester.
 4. Kundens misbrug af Offbeat Medias og / eller tredjemands immaterielle rettigheder, herunder ophavsret, mønster/patent/varemærke ret
 5. Kundens tilsidesættelse af øvrige forpligtelser, som påhviler kunden i henhold til nærværende handelsbetingelser.

FORTRYDELSESRET

 1. Kunden accepterer ved bestilling af specialtilrettet ydelse, som f.eks. webdesign/hosting, at fortrydelsesretten bortfalder jvf. Forbrugeraftalelovens §12.
 2. Der gives ikke fortrydelsesret på køb af ret til anvendelse af domænenavne. Her henvises til DK-Hostmaster.dk´s forretningsbetingelser. Offbeat Medias rolle er uvæsentlig i denne sammenhæng, bortset fra rigtigheden i bestilt serviceudførelse.

UNDERLEVERANDØR

 1. Offbeat Medias levering af de i tilbuddet indeholdte ydelser kan indbefatte brug af underleverandører. Offbeat Media træffer selv afgørelse herom, herunder hvilke underleverandører der kan komme på tale.
 2. Offbeat Media afregner selv med eventuelle underleverandører, medmindre andet aftales skrifteligt.

ÆNDRINGER I HANDELSBETINGELSER

 1. Offbeat Media forbeholder sig ret til en hver tid at ændre indholdet af handelsbetingelserne uden forudgående varsel.
 2. Betalings- og handelsbetingelserne er gældende for handelsvilkår mellem Offbeat Media og dennes kunder.
 3. Ændringer i ovenstående handelsbetingelser og priser vil blive offentliggjort på Offbeat Medias hjemmeside.

Klar til at vækste din virksomhed?

 

HENT E-BOGEN: "DEN EFFEKTIVE VEJ TIL DEN DIGITALE VERDEN I 2021"

 

Du får indblik i helt nye måder at tænke ”markedsføring” på i hverdagen, og så har vi samlet en række konkrete værktøjer, som du kan benytte allerede fra i dag i din markedsføringsstrategi!

You have Successfully Subscribed!